نقش اصلی فیلم جدید «ترمیناتور» به بازیگر کلمبیایی رسید