دیالوگ ماندگار از فیلم The usual suspects ، شماره 1