دیالوگ ماندرگار از سریال West world ، شماره 1

رابرت فورد:پدرم بهم گفت که به داشته هام در زندگی قانع باشم و دنیا هیچ دینی به من نداره.درنتیجه من دنیای خودم رو ساختم.