دیالوگ ماندگار از سریال The flash، شماره 1

جو وست: با بعضى چيزها نميشه جنگيد، فقط بايد باهاشون زندگى كرد.