دیالوگ از بتمن ، شماره 1

بتمن/بروس وين:"تمام اين سالا، بتمن بودم که نزارم خانوادم بي دليل مرده باشن. حالا اونا با همونايي که کشتنشون در ارتباط بودن. چرا هميشه بايد يچيزي به من، به بتمن ضربه بزنه؟"