دیالوگ ماندگار از سریال Game of thrones ، شماره 5

سرسی : قدرت به چه دردی میخوره وقتی نمیتونی باهاش از عزیزانت محافظت کنی؟
ابرین مارتل : میتونی انتقامشون رو بگیری.