دیالوگ ماندگار از فیلم RoboCop ، شماره 1

سلرز:چه چیزی از یه قهرمان بزرگتره 
:یه قهرمان مرده.