دیالوگ ماندگار از فیلم Deadpool ، شماره 2

برترین خصوصیت سرطان ، این نیست که باهات چه کار میکنه 

بلکه اینه که با افرادی که دوستشون داری چه کار میکنه...