دیالوگ جالب و ماندگار از سریال Breaking Bad

اگر قرار باشه من هر کاری که دوست داشتم انجام بدم،
و بعدش برام هیچ عواقبی نداشته باشه،
دیگه زندگی چه معنایی داره؟