دیالوگ ماندگار از سریال Peaky Blinders

عمه پال: میخوای با "سربازرس" حرف بزنی؟ 
تامی(کیلین مورفی): نه ... وقتی تحت فشاری نباید با کسی "مذاکره" کنی باید به سمتش "هجوم" ببری.