دیالوگ ماندگار:Game Of Thrones

جان اسنو: شنیده بودم که میگن بهتره دشمنات رو نزدیک خودت نگه داری
استنیس باراتیون: هرکسی اینو گفته دشمن زیادی نداشته...