دیالوگ ماندگار : Game Of Thrones

تو دنیا عدالت وجود نداره
نه تا وقتی که خودت به وجودش بیاری